کلیدواژه‌ها = وجود
اتصّاف ماهیّت به وجود در پرتو قاعدة فرعیّت در اندیشة صدرالمتألهین

دوره 4، پاییز 91 - مسلسل 13، آذر 1391، صفحه 35-65

عسکری سلیمانی امیری؛ محمدعلی اسماعیلی


مبانی نظری هستی‌شناسی حکمت سیاسی متعالیه

دوره 4، پاییز 91 - مسلسل 13، آذر 1391، صفحه 119-145

محمدمهدی گرجیان؛ محمدقاسم الیاسی


تأملی در تلقی ژیلسون از هستی شناسی ابن سینا

دوره 2، بهار 89 - مسلسل 3، خرداد 1389، صفحه 33-68

جمعه خان افضلی