کلیدواژه‌ها = حرکت جوهری
تبیین رابطه ذهن و ماده در فلسفه ملاصدرا و امکان‌سنجی آن در فیزیک کوانتومی بوهم

دوره 13، زمستاان 1400 _ مسلسل 50، خرداد 1402، صفحه 35-62

10.22081/pwq.2023.74176

محمدمهدی زمانی؛ محسن ایزدی؛ حبیب الله رزمی


بررسی تطبیقی سیالیت انسان در حرکت جوهری نفس ملاصدرا و اطوار دازاین در اندیشه هایدگر

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، شهریور 1399، صفحه 111-140

10.22081/pwq.2020.69267

حسن عبدی؛ محمدتقی یوسفی؛ منصور مهدوی


رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، آذر 1398، صفحه 105-128

10.22081/pwq.2019.68004

اعظم مردیها؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری از منظر انسان‌شناسی صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، اسفند 1397، صفحه 213-238

10.22081/pwq.2019.66674

جواد نظری؛ هادی ملک‌زاده


ذومراتب بودن مرگ و تأثیر آن در تکامل نفس در حکمت متعالیه

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، آبان 1397، صفحه 35-60

10.22081/pwq.2018.66112

نجمه السادات توکّلی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی