کلیدواژه‌ها = عقل فعال
رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، آذر 1398، صفحه 105-128

10.22081/pwq.2019.68004

اعظم مردیها؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


تبیین ادراک عقلی از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 7، پاییز 94 - مسلسل 25، آذر 1394، صفحه 89-110

احمد غفاری‌قره‌باغ


بازنمایی علم غیب در نظام فلسفی حکمت مشاء

دوره 7، تابستان 94 - مسلسل 24، شهریور 1394، صفحه 153-176

محمد‌حسن نادم


امکان معرفت عینی به عالم خارج در فلسفة ابنسینا و صدرالمتألهین

دوره 5، زمستان 92 - مسلسل 18، اسفند 1392، صفحه 41-64

مجتبی جلیلی مقدم؛ حسین معصوم


نقش خیال در مکاشفات صوری از نظر ابن سینا

دوره 4، زمستان 91 - مسلسل 14، بهمن 1391، صفحه 145-170

محمد ابراهیم نتاج


سیر تطوّر تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا

دوره 1، زمستان 88 - مسلسل 2، اسفند 1388، صفحه 145-173

زهرا یوسفی روشناوند


نفس‌الامر

دوره 1، پاییز 88 - مسلسل 1، خرداد 1388، صفحه 177-188

حسن معلمی