کلیدواژه‌ها = مفهوم
اعم بودن علیّت حد وسط در برهان لمّ از خارجی و تحلیلی و پیامد آن

دوره 7، زمستان 94 - مسلسل 26، اردیبهشت 1395، صفحه 105-126

حسن معلمی؛ محمدعلی نوری


چیستی معنا

دوره 5، تابستان 92 - مسلسل 16، مرداد 1392، صفحه 125-160

غلامرضا فیاضی؛ هادی ملک‌زاده؛ محمدجواد پاشایی