نویسنده = محمدمهدی گرجیان
جایگاه وجودی و معرفتی عقل انسانی از منظر ابن‌عربی

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، آبان 1397، صفحه 167-190

10.22081/pwq.2018.66124

محمدمهدی گرجیان؛ مهدی بابایی المشیری


بررسی تجسم اعمال از دیدگاه ملاصدرا و علامه مجلسی

دوره 7، تابستان 94 - مسلسل 24، شهریور 1394، صفحه 99-122

محمدمهدی گرجیان؛ سیدمحمود موسوی؛ صدیقه شریعتی‌فر


مبانی تطابق عوالم از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 6، زمستان 93 - مسلسل 22، اسفند 1393، صفحه 161-184

محمدمهدی گرجیان؛ سیدمحمود موسوی؛ نرجس رودگر


نفش تعقل فلسفی در تعمیق فهم قرآن کریم

دوره 6، بهار 93 - مسلسل 19، خرداد 1393، صفحه 111-138

محمدمهدی گرجیان؛ روح الله آدینه


مفهوم شناسی واجب الوجود در نظام فکری حکیمان

دوره 5، بهار 92 - مسلسل 15، اردیبهشت 1392، صفحه 93-120

محمدمهدی گرجیان؛ حسام الدین شریفی


مبانی نظری هستی‌شناسی حکمت سیاسی متعالیه

دوره 4، پاییز 91 - مسلسل 13، آذر 1391، صفحه 119-145

محمدمهدی گرجیان؛ محمدقاسم الیاسی


گسترة عقل نظری و عقل شهودی در عرفان از دیدگاه ابن‌عربی

دوره 3، تابستان 91 - مسلسل 12، تیر 1391، صفحه 193-225

محمدمهدی گرجیان؛ خدیجه هاشمی