نویسنده = علی شیروانی
معیار ارزش اخلاقی در نگرش صدرایی

دوره 13، تابستان 1400 _ مسلسل 48، مرداد 1400، صفحه 159-190

10.22081/pwq.2022.72057

مرضیه ورمزیار؛ سید علی اکبر حسینی قلعه بهمن؛ علی شیروانی؛ غلامحسین گرامی


بررسی ابعاد وجودی انسان از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تیر 1399، صفحه 145-168

10.22081/pwq.2020.69115

میرزاعلی کتابی؛ علی شیروانی؛ سیدمهدی سجادی‌فر


مبانی عقلی تناسخ ملکوتی در حکمت متعالیه

دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تیر 1396، صفحه 63-89

10.22081/pwq.2017.63771

علی شیروانی؛ معصومه شیخ الاسلامی


بررسی غایت اخلاق از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 7، تابستان 94 - مسلسل 24، شهریور 1394، صفحه 59-82

علی شیروانی؛ یارعلی کرد فیروزجایی؛ محمدرسول روزبه


تکون و تکامل نفس از منظر ملاصدرا

دوره 6، بهار 93 - مسلسل 19، خرداد 1393، صفحه 139-166

رضوانه نجفی سوادرودباری؛ علی شیروانی


تبیین و ارزیابی نظریة یافت اتحادی ذات‌گرایان در باب ماهیت تجربة عرفانی با تمرکز بر دیدگاه استیس و فورمن

دوره 6، بهار 93 - مسلسل 19، خرداد 1393، صفحه 167-205

سیدیدالله یزدان پناه؛ علی شیروانی؛ محسن قمی؛ زهرا شریف


تشبیه و تنزیه نزد ابن عربی

دوره 5، زمستان 92 - مسلسل 18، اسفند 1392، صفحه 133-147

علی شیروانی