کلیدواژه‌ها = بدیهی
بررسی نقش حس و عقل در تصورات و تصدیقات از دیدگاه ابن سینا و علامه طباطبایی

دوره 14، تابستان1401 مسلسل 52، دی 1402، صفحه 87-118

10.22081/pwq.2023.75541

فروغ ده مر ده جعفری؛ حسن معلمی؛ یارعلی کرد فیروزجائی


ادراکات فطری در منظومه معرفتی ملاصدرا

دوره 7، زمستان 94 - مسلسل 26، اردیبهشت 1395، صفحه 127-161

محمدتقی یوسفی؛ مرضیه عظام نژاد


بررسی شبهات مبناگرایی اسلامی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 7، پاییز 94 - مسلسل 25، آذر 1394، صفحه 31-57

رضا باذلی؛ حسن عبدی


چیستی ادراکات فطری در نگاه آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، پاییز 92 - مسلسل 17، مهر 1392، صفحه 89-123

یارعلی کرد فیروزجایی؛ مرضیه عظام‌نژاد


آراء ملاصدرا در حوزة منطقِ تعریف

دوره 3، تابستان و پاییز 90 - مسلسل 9 - 8، آذر 1390، صفحه 135-161

عسکری سلیمانی امیری