کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
حسن و قبح از دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی

دوره 15، فروردین 1402 مسلسل 55، خرداد 1403، صفحه 48-69

10.22081/pwq.2023.76032

حسین ایجاد


نقد معرفت‌شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نوصدرائیان

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، خرداد 1400، صفحه 53-84

10.22081/pwq.2021.70158

علی جعفری؛ یارعلی کرد فیروزجائی


رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، آذر 1398، صفحه 105-128

10.22081/pwq.2019.68004

اعظم مردیها؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال