کلیدواژه‌ها = ابن سینا
فرایند تحقق عمل از منظر ابن‌سینا و ویتگنشتاین متأخر

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، خرداد 1400، صفحه 107-104

10.22081/pwq.2021.70160

عبدالله محمدی


معیار تعدد قوای نفس از منظر ‌‌ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا

دوره 11، زمستان 98 _ مسلسل 42، اردیبهشت 1399، صفحه 123-146

10.22081/pwq.2020.68556

نجف یزدانی؛ احسان کردی اردکانی؛ زهرا خسروی


مکان و خلأ در فلسفة سینوی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، شهریور 1398، صفحه 57-72

10.22081/pwq.2019.67176

علی حقی؛ مریم زارعی


تقریب نظر ابن‌سینا و ملاصدرا درباره وجود رابط و رابطی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، شهریور 1398، صفحه 131-152

10.22081/pwq.2019.67179

یارعلی کرد فیروزجایی؛ غلامرضا عظیمی راویز


تبیین عینیت مفهوم علیت تجربی بر اساس امکانات فلسفه‌ صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، اسفند 1397، صفحه 33-56

10.22081/pwq.2019.66667

محمدرضا بهتاش؛ علی کرباسی‌زاده؛ یوسف شاقول