کلیدواژه‌ها = دین
ماهیت و دلالت تجربه دینی

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، آبان 1397، صفحه 137-166

10.22081/pwq.2018.66121

محمد فنایی اشکوری


بررسی چیستی علوم انسانی اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 57-78

10.22081/pwq.2018.65409

عسکری سلیمانی امیری؛ آسیه گنج‌خانی


دین، تجربه دینی و تجربه عرفانی از نگاه سیدحیدر آملی و ویلیام جیمز

دوره 8، تابستان 95 - مسلسل 28، آبان 1395، صفحه 173-196

حسین معصوم؛ فرزانه عباسلو