دوره و شماره: دوره 7، پاییز 94 - مسلسل 25، آذر 1394، صفحه 1-200 
بررسی دلالت برهان نظم بر صفات الهی

صفحه 7-29

سیدمهدی آقامیرزایی؛ یار‌علی کرد فیروزجائی