دوره و شماره: دوره 13، تابستان 1400 _ مسلسل 48 - شماره پیاپی 48، مرداد 1400، صفحه 1-210 
معیار ارزش اخلاقی در نگرش صدرایی

صفحه 159-190

10.22081/pwq.2022.72057

مرضیه ورمزیار؛ سید علی اکبر حسینی قلعه بهمن؛ علی شیروانی؛ غلامحسین گرامی