دوره و شماره: دوره 13، زمستان 1400 _ مسلسل 50 - شماره پیاپی 50، خرداد 1402، صفحه 1-216 
ادراک زمان با توجه به نفس‌شناسی صدرایی

صفحه 7-34

10.22081/pwq.2023.74174

سمیه درویشی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی