نویسنده = یارعلی کرد فیروزجائی
بررسی نقش حس و عقل در تصورات و تصدیقات از دیدگاه ابن سینا و علامه طباطبایی

دوره 14، تابستان1401 مسلسل 52، دی 1402، صفحه 87-118

10.22081/pwq.2023.75541

فروغ ده مر ده جعفری؛ حسن معلمی؛ یارعلی کرد فیروزجائی


بررسی شخص‌‌بودن خداوند و چالش‌های آن از منظر حکمت متعالیه

دوره 14، بهار 1401 مسلسل 51، شهریور 1402، صفحه 7-40

10.22081/pwq.2023.74541

محمد باقر دهقان؛ یارعلی کرد فیروزجائی


نقد و بررسی دیدگاه لایب‌نیتس در مورد جوهر مادی از منظر ملاصدرا

دوره 13، پاییز 1400 _ مسلسل 49، شهریور 1401، صفحه 7-34

10.22081/pwq.2022.73201

علی چهرقانی؛ یارعلی کرد فیروزجائی


حذف غایت‎اندیشی از شناخت طبیعت در فرایند تاریخی علم طبیعی

دوره 13، تابستان 1400 _ مسلسل 48، مرداد 1400، صفحه 69-94

10.22081/pwq.2022.72051

یارعلی کرد فیروزجائی؛ مهدی مشکی


نقد معرفت‌شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نوصدرائیان

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، خرداد 1400، صفحه 53-84

10.22081/pwq.2021.70158

علی جعفری؛ یارعلی کرد فیروزجائی


بررسی دلالت برهان نظم بر صفات الهی

دوره 7، پاییز 94 - مسلسل 25، آذر 1394، صفحه 7-29

سیدمهدی آقامیرزایی؛ یار‌علی کرد فیروزجائی


مقایسة علم پیشین الهی از دیدگاه ابن‌سینا و محقق قونوی

دوره 6، پاییز 93 - مسلسل 21، آذر 1393، صفحه 95-120

جواد جعفریان؛ یارعلی کرد فیروزجائی


معقولات ثانی منطقی و مفاهیم محض فاهمه کانتی

دوره 1، زمستان 88 - مسلسل 2، اسفند 1388، صفحه 69-90

یارعلی کرد فیروزجائی