کلیدواژه‌ها = نفس
ادراک زمان با توجه به نفس‌شناسی صدرایی

دوره 13، زمستان 1400 _ مسلسل 50، خرداد 1402، صفحه 7-34

10.22081/pwq.2023.74174

سمیه درویشی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


تبیین رابطه ذهن و ماده در فلسفه ملاصدرا و امکان‌سنجی آن در فیزیک کوانتومی بوهم

دوره 13، زمستان 1400 _ مسلسل 50، خرداد 1402، صفحه 35-62

10.22081/pwq.2023.74176

محمدمهدی زمانی؛ محسن ایزدی؛ حبیب الله رزمی


بررسی تطبیقی سیالیت انسان در حرکت جوهری نفس ملاصدرا و اطوار دازاین در اندیشه هایدگر

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تیر 1399، صفحه 111-140

10.22081/pwq.2020.69267

حسن عبدی؛ محمدتقی یوسفی؛ منصور مهدوی


بررسی پیدایی نفس و ارتباط آن با جاودانگی در اندیشۀ ارسطو و ابن‏سینا

دوره 10، بهار 97 - مسلسل 35، مهر 1397، صفحه 133-156

10.22081/pwq.2018.66065

اعظم جانجان؛ سیدمحمد معصومی


تباین ماهوی رجعت و تناسخ در قوه و فعل

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 79-102

10.22081/pwq.2018.65410

اسدالله کرد فیروزجایی؛ وحید ظفرنما


تناسخ از دیدگاه صدرالمتألهین و بازخوانی تعریف نفس صدرایی بر اساس آن

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 181-204

10.22081/pwq.2018.65414

محمدتقی یوسفی؛ معصومه سادات سالک


بررسی و نقد قوۀ وهم و ادراکات آن در حکمت صدرائی

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، دی 1396، صفحه 117-142

10.22081/pwq.2017.65006

محمود صیدی؛ ابراهیم نوری