کلیدواژه‌ها = نفس
بررسی تطبیقی سیالیت انسان در حرکت جوهری نفس ملاصدرا و اطوار دازاین در اندیشه هایدگر

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، شهریور 1399، صفحه 111-140

10.22081/pwq.2020.69267

حسن عبدی؛ محمدتقی یوسفی؛ منصور مهدوی


بررسی پیدایی نفس و ارتباط آن با جاودانگی در اندیشۀ ارسطو و ابن‏سینا

دوره 10، بهار 97 - مسلسل 35، مهر 1397، صفحه 133-156

10.22081/pwq.2018.66065

اعظم جانجان؛ سیدمحمد معصومی


تباین ماهوی رجعت و تناسخ در قوه و فعل

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 79-102

10.22081/pwq.2018.65410

اسدالله کرد فیروزجایی؛ وحید ظفرنما


تناسخ از دیدگاه صدرالمتألهین و بازخوانی تعریف نفس صدرایی بر اساس آن

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 181-204

10.22081/pwq.2018.65414

محمدتقی یوسفی؛ معصومه سادات سالک


بررسی و نقد قوۀ وهم و ادراکات آن در حکمت صدرائی

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، دی 1396، صفحه 117-142

10.22081/pwq.2017.65006

محمود صیدی؛ ابراهیم نوری