تعداد مقالات: 321
301. نقش فطرت در چهارچوب اخلاقی ملاصدرا بر اساس نظام وجودشناختی حکمت متعالیه

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 37-58

علی جهان؛ جهانگیر مسعودی؛ سیدمرتضی حسینی


303. بررسی تطبیقی رابطه کمال جلا و استجلای الهی با انسان کامل در مکتب ابن‌عربی و مکتب وحی

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 43-66

سیدیدالله یزدان‌پناه؛ محمد مهدی گرجیان عربی؛ صدیقه محمدی


304. نقد معرفت‌شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نوصدرائیان

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، بهار 1400، صفحه 53-84

علی جعفری؛ یارعلی کرد فیروزجائی


305. هویت در پست‎مدرنیسم و حکمت متعالیه

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 59-82

محمد عباسی؛ حسن عبدی


306. حرکت جوهری سلوکی نفس ناطقه انسانی

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تابستان 1399، صفحه 63-86

علی فضلی


307. بررسی جوهر و عرض از دیدگاه ملاصدرا و عرفان نظری

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 67-92

معصومه سادات ساری عارفی؛ عباس جوارشکیان


308. تبیین چرایی بایسته‏های محبّت در قرآن بر اساس نفس‏شناسی ملاصدرا

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 83-112

حسن معلمی؛ سمیه السادات ملاباشی


309. نقد و بررسی الحاد در فلسفه سارتر از منظر حکمت متعالیه

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، بهار 1400، صفحه 85-106

رضا پوراسمعیل؛ حسن عبدی


310. بررسی سه دیدگاه در باب چیستی «قانون طبیعی»

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تابستان 1399، صفحه 87-110

مرتضی رضایی


311. بررسی رویکرد ویلیام آلستون در توجیه باور دینی؛ آثار و نتایج الاهیاتی و معرفتی

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 93-116

حسن رضائی؛ سید محمود موسوی


312. فرایند تحقق عمل از منظر ابن‌سینا و ویتگنشتاین متأخر

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، بهار 1400، صفحه 107-104

عبدالله محمدی


313. بررسی تطبیقی سیالیت انسان در حرکت جوهری نفس ملاصدرا و اطوار دازاین در اندیشه هایدگر

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تابستان 1399، صفحه 111-140

حسن عبدی؛ محمدتقی یوسفی؛ منصور مهدوی


314. بررسی تطبیقی «اتصال جسم طبیعی» در فلسفه اسلامی با مفهوم «میدان» در فیزیک جدید

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 113-140

فرید حجتی؛ مهدی منفرد؛ حبیب الله رزمی؛ عسگر دیرباز


315. بررسی انتقادی «ازخودبیگانگی فلسفی» از منظر یاسپرس با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 117-144

حسن عبدی؛ محسن قمی؛ علی عطائی


316. ارزیابی تفاسیر آرمان‌شهر در حکمت مدنی اسلامی

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، بهار 1400، صفحه 135-170

سیدمحمدهادی مقدّسی


317. مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 140-170

نصرالله آقاجانی


318. تحلیل نظریه حکایت در علم حصولی از دیدگاه استاد فیاضی

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تابستان 1399، صفحه 141-164

سید احمد غفاری؛ زینب سراج الدین


319. بررسی ابعاد وجودی انسان از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 145-168

میرزاعلی کتابی؛ علی شیروانی؛ سیدمهدی سجادی‌فر


320. بررسی و نقد روش کلامی اقبال لاهوری

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 169-198

حسنعلی سلمانیان


321. بررسی پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 199-226

سیدامیر سخاوتیان؛ حمید پارسانیا؛ مسعود عبداله زاده