کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 22
1. تبیین چرایی بایسته‏های محبّت در قرآن بر اساس نفس‏شناسی ملاصدرا

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 83-112

حسن معلمی؛ سمیه السادات ملاباشی


2. هویت در پست‎مدرنیسم و حکمت متعالیه

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 59-82

محمد عباسی؛ حسن عبدی


3. مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، پاییز 1399، صفحه 140-170

نصرالله آقاجانی


4. بررسی تطبیقی سیالیت انسان در حرکت جوهری نفس ملاصدرا و اطوار دازاین در اندیشه هایدگر

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تابستان 1399، صفحه 111-140

حسن عبدی؛ محمدتقی یوسفی؛ منصور مهدوی


5. معیار تعدد قوای نفس از منظر ‌‌ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا

دوره 11، زمستان 98 _ مسلسل 42، بهار 1399، صفحه 123-146

نجف یزدانی؛ احسان کردی اردکانی؛ زهرا خسروی


6. تقریب نظر ابن‌سینا و ملاصدرا درباره وجود رابط و رابطی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، تابستان 1398، صفحه 131-152

یارعلی کرد فیروزجایی؛ غلامرضا عظیمی راویز


7. ارزیابی تبیین شعور همگانی موجودات بر اساس دلیل مساوقت در حکمت متعالیه

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 153-186

محمدعلی محیطی‌اردکان


8. تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری از منظر انسان‌شناسی صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 213-238

جواد نظری؛ هادی ملک‌زاده


9. رابطه اختیار و شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 57-80

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ جهانگیر مسعودی؛ کوکب دارابی


10. جستارگشایی در ظرفیت‌های فلسفه اسلامی در برهانی کردن حرکت نفس

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، پاییز 1397، صفحه 61-82

نرجس رودگر


11. حقیقت سیال انسان در پرتو حرکت جوهری صدرایی

دوره 10، بهار 97 - مسلسل 35، پاییز 1397، صفحه 157-179

فاطمه میرزاپور


13. آثار نظری و عملی نظریۀ وجود رابط در حکمت متعالیه

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تابستان 1397، صفحه 159-184

مرضیه ورمزیار؛ مجید ابوالقاسم‌زاده


14. حقیقت تصدیق از نظر شیخ اشراق، فخرالدین رازی و ملاصدرا

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تابستان 1397، صفحه 137-158

سیده‌ انسیه موسوی امیری


15. حرکت استکمالی و جبلی صور و حدوث نفس ناطقه از منظر ملاصدرا با عرضه به آیات و روایات

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تابستان 1397، صفحه 87-108

محمدمهدی گرجیان؛ معصومه اسماعیلی


16. نقد انتساب نظریۀ این‌همانی ایمان و تصدیق منطقی به ملاصدرا

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تابستان 1397، صفحه 109-136

عبدالله محمدی


17. تأثیر خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، زمستان 1396، صفحه 87-116

مصطفی محبی؛ محمد ابراهیم نتاج


18. بررسی و نقد قوۀ وهم و ادراکات آن در حکمت صدرائی

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، زمستان 1396، صفحه 117-142

محمود صیدی؛ ابراهیم نوری


19. مبانی عقلی تناسخ ملکوتی در حکمت متعالیه

دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تابستان 1396، صفحه 63-89

علی شیروانی؛ معصومه شیخ الاسلامی


20. جستارگشایی در ظرفیت‌های فلسفة اسلامی در برهانی کردن حرکت نفس

دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، زمستان 1395، صفحه 91-112

نرجس رودگر


22. مقایسه تطبیقی عقلانیت باورهای دینی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

دوره 8، تابستان 95 - مسلسل 28، پاییز 1395، صفحه 65-91

محسن جوادی؛ ملیحه محمودی بیات